หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 
NEWS
ยินต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์  
 
 
 
"หนองกลับเมืองของคนสุขภาพดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม
 
ศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา"
 
วิสัยทัศน์ อบต.หนองกลับ
 
นายเทวินทร์ มงคลพันธุ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ
พันธกิจส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้เกิดความมั่งคง

ส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมของท้องถิ่น ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้

ส่งเสริมการบริหารจัดการการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบทอดต่อไป
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำ และพัฒนาระบบประปาเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

</