หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 
NEWS
ยินต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ
  โครงสร้างองค์กร  
 
 
 
โครงสร้าง อบต.หนองกลับ
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด อบต.
 
รองปลัด อบต.
 
สำนักปลัด
 
กองคลัง
 
กองช่าง
 
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจการสภา
- งานนโยบายและแผน
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
- งานกฏหมายและคดี
 
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
   
   
   
 
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบ และควบคุมอาคาร
- งานสำรวจ
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ
 
กองการศึกษาฯ
 
กองสวัสดิการสังคม
 
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมโรค
   
 
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- งานกีฬาและนันทนาการ
   
   
   
 
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพัฒนาชุมชน
   
   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 
 
 
 
คู่มือประชาชน