หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 
NEWS
ยินต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ
  ข่าวสารจาก สถ.จ.  
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สท 0023.2/ว1124  แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครูฯ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน 2561กรณีปรับปรุง  [ 7 ส.ค. 2563 ]   
สท0023.3/ว1123  การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 7 ส.ค. 2563 ]   
สท 0023.1/ว 1189  การเตรียมตัวให้พร้อมเป็นผู้สูงอายุคุณภาพ  [ 7 ส.ค. 2563 ]   
สท0023.2/ว1194  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ เพิ่มเติม รุ่นที่ 78-87  [ 6 ส.ค. 2563 ]   
สท0023.2/ว1193  ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักจัดการงานทะเบียนและบัตร รุ่นที่ 2  [ 6 ส.ค. 2563 ]   
สท0023.5/ว1183  ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยแจ้งโอนเงินค่าปรับจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 ส.ค. 2563 ]   
สท0023.5/1182  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 6 ส.ค. 2563 ]   
สท0023.5/ว1181  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 ส.ค. 2563 ]   
สท0023.5/ว1180  สนง.ที่ดินจังหวัดสุโขทัย แจ้งการนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2563  [ 6 ส.ค. 2563 ]   
สท0023.5/ว1184  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติแจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2563  [ 6 ส.ค. 2563 ]   
สท0023.5/ว1177  แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2563  [ 6 ส.ค. 2563 ]   
สท0023.5/ว1176  ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน  [ 6 ส.ค. 2563 ]   
สท0023.5/ว1175  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 3  [ 6 ส.ค. 2563 ]   
สท0023.3/ว1187 ชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรจากโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงลับแล  [ 5 ส.ค. 2563 ]   
สท 0023.3/ว2779  แนวทางการส่งคืนเงิน โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย [ เอกสาร1 ]  [ 5 ส.ค. 2563 ]   
สท0023.3/ว1178 โครงการฝึกอบรม แนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วิธีการคำนวณภาษี การลดภาษีตามพระราชกฤษฎีกา 2563 หลักการนำบัญชีราคาประเมินที่ดิน บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดของกรมธนารักษ์ มาใช้คำนวณหามูลค่า  [ 4 ส.ค. 2563 ]   
สท0023.3/ว1174  การตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563  [ 4 ส.ค. 2563 ]   
สท0023.2/ว2767  ประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษาเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดจ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ โบนัส สำหรับพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 4 ส.ค. 2563 ]   
สท0023.4/ว2763  การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  [ 4 ส.ค. 2563 ]   
สท0023.3/ว2766  การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย  [ 3 ส.ค. 2563 ]   
สท0023.2/ว1164  ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในสังกัดสำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปี 2564  [ 3 ส.ค. 2563 ]   
สท0023.2/ว1163  ขอความร่วมมือรวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน 2563  [ 3 ส.ค. 2563 ]   
สท0023.2/ว2745  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 3 ส.ค. 2563 ]   
สท0023.2/ว2746  การแต่งตั้งผู้ผ่านการวรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 3 ส.ค. 2563 ]   
สท0023.3/ว1172  นำส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563  [ 3 ส.ค. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 590
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำชำระภาษี
 
KNOWLEDGE
 
 
 
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประเมินผลสำรวจ
 
สายตรงปลัด
โทร. 055-942-500 ต่อ 101
 
 
 
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
64110 โทรศัพท์ : 055-942-500 โทรสาร : 055-942-500 ต่อ 107
จำนวนผู้เข้าชม 246,016 เริ่มนับ 2 พ.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-942-500
ต่อ 104