หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 
NEWS
ยินต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ
  บทบาทหน้าที่  
 
 
 
 
     
  บทบาทหน้าที่ สำนักปลัด
 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานจัดร่างข้อบบัญญัติตำบล การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และปฏิบัติงานอื่นที่ไม่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่น
 
 
     
  บทบาทหน้าที่ กองคลัง
 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียยรับ - จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมเงิน สถิติ เงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่งเงิน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน รับตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดการจัดเก็บ
รายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย
 
 
     
  บทบาทหน้าที่ กองช่าง
 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ และจัดทำโครงการใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบำรุงซ่อมแซม และจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุม ปรึกษาซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย
 
 
     
  บทบาทหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับงานวางแผนด้านสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานเผยแพร่ ฝึกอบรม งานจัดทำแผนตามโครงการบริหารสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหา
สาธารณสุขในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยประสานแผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
 
     
  บทบาทหน้าที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกาาระดับประถมศึกษา การเตรียมการถ่ายโอนโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจกรรมชมรมกีฬาและนันทนาการต่างๆ การจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชน รวบรวมผลงานการมีส่วนร่วม สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่ส่วนราชการสังกัดต่างๆ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
 
     
  บทบาทหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม
 
มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก เยาวชน สตรี ผุ้สูงอายุ และผู้พิการ การพัฒนาชุมชน การฝึกอบรมอาชีพ การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำชำระภาษี
 
KNOWLEDGE
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประเมินผลสำรวจ
 
สายตรงปลัด
โทร. 055-942-500 ต่อ 101
 
 
 
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
64110 โทรศัพท์ : 055-942-500 โทรสาร : 055-942-500 ต่อ 107
จำนวนผู้เข้าชม 246,015 เริ่มนับ 2 พ.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-942-500
ต่อ 104