ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกลับ
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 1 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
25632,7711,6161,79057--------6,234
256275014721,9087,55094,66633,8503,76215,2663,7662,89310,4152,090197,063
ยอดยกมาตั้งแต่ 2 พ.ค. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2561   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   203,297
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี